งาน สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์


เปิดรับสมัครด่วน!! เพียง 100 กิจการเท่านั้น ออกบูทฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โอกาสการแสดงสินค้า ในงาน "งาน สสว. CONNXET สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ "
 .
ออกบูทฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายรับสมัครผู้ประกอบการร่วมออกบูธแสดงสินค้า ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 ณ ชั้น 7 สุราลัย ฮอลล์ @ ICON SIAM
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ประจำปี 2564 ที่จัดร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หอการค้าไทย
.
หลักเกณฑ์เบื้องต้นการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เป็นผู้ประกอบการ SME "วิสาหกิจขนาดย่อย" และ "วิสาหกิจขนาดกลาง"
  • จดทะเบียนพาณิชย์ เริ่มดำเนินธุจกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์
  • เป็นสมาชิก สสว. หรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของ สสว.
  • ผู้ประกอบการมีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี (เริ่มจาก ปี 2561)
  • ปิดรับสมัครภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 .
สมัครสมาชิก สสว.ได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/
 .
สมัครเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า
รอบที่ 1 https://bit.ly/3wcDs2k
รอบที่ 2 https://bit.ly/363PgsM

Subscribe & Get Promotion

Get Start