คนทำงานต้องรู้! ลาออกจากงาน ต้องจัดการกับประกันสังคมยังไง?

ใครเจอปัญหานี้บ้าง? กำลังจะลาออกจากงานแต่ไม่รู้ว่าต้องจัดการกับประกันสังคมยังไงดี ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ได้หรือเปล่านะ? แล้วถ้าไม่มีงานทำจะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเวลาไปหาหมอได้หรือเปล่า?

วันนี้แอดจะมาเล่าวิธีจัดการกับประกันสังคมเมื่อเราลาออกจากงาน บอกเลยว่าจัดการง่ายมาก ไม่ยุ่งยากเลย
ขั้นตอนแรก : ให้แจ้งกับประกันสังคมว่าเราลาออกจากงานแล้ว ในขั้นตอนนี้เราจะได้รับเงินชดเชยว่างงาน โดยสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน ภายใน 30 วัน หลังลาออกจากงาน


สามารถคลิกเพื่อไปที่เว็บไซต์ 👉 evpss.co/0087ac


ขั้นที่สอง : ยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่สำนักงานประกันสังคม โดยต้องมีเอกสารดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

หนังสือรับรองการออกจากงาน

สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

คำสั่งให้ออกจากงานจากนายจ้าง (ถ้ามี)


ขั้นที่สาม : รายงานตัวตามเวลาที่กำหนดกับสำนักจัดหางานทุกเดือนผ่านเว็บไซต์


**ทั้งนี้ ผู้ที่สิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน และว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป และต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยการกระทำผิด อันมิชอบด้วยกฎหมาย


ในส่วนของเงินชดเชยที่ประกันสังคมจะจ่ายให้กับเราจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ลาออกเอง กับถูกเลิกจ้าง


👉 กรณีที่เราลาออกเอง จะได้เงินทดแทน 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน

 เงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เดือนละ 3,000 บาท

 เงินเดือน 20,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เดือนละ 4,500 บาท


👉 กรณีที่ถูกเลิกจ้าง จะได้เงินทดแทน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 เงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เดือนละ 5,000 บาท

 เงินเดือน 20,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เดือนละ 7,500 บาท


แต่ถ้าเราลาออกมาทำอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ก็สามารถสมัครประกันสังคมได้ใหม่นะ แต่เราจะกลายเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ไม่ใช่มาตรา 33 แล้ว แต่ว่าต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ภายใน 6 เดือนหลังลาออกด้วยนะ
source สำนักงานประกันสังคม

More Like This

Subscribe & Get Promotion

Get Start