STUFF MATTERS

สิ่งของ เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนพบเจอในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป บางสิ่งถูกนำกลับมาใช้ใหม่ บางสิ่งถูกนำไปเก็บไว้หรืออาจถูกโยนทิ้งไปตามอายุการใช้งาน นิทรรศการนี้ให้ความสำคัญกับวัตถุหรือวัสดุที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อบอกเล่าถึง ‘การมีอยู่ของสิ่งของ’ ในแง่มุมของศิลปิน


คุณวัชรพงษ์ได้หยิบยกเอาวัตถุมงคลและของเซ่นไหว้มาสื่อความหมายผ่านงานศิลปะ โดยใช้ทฤษฎีการเลียนแบบและการจัดวางสัญลักษณ์เพื่อเปรียบเทียบและสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของ ‘ของเซ่นไหว้’ ในความหมายทางความเป็นจริงของวัตถุอย่างตรงไปตรงมา


และคุณอัครพลได้นำภาพลักษณ์ของสภาพแวดล้อม แง่มุมและวัตถุสิ่งของที่หลงเหลือภายในบ้านจากหลากหลาย ผู้เป็นเจ้าของที่เคยอาศัยอยู่ มาเป็นภาพแทนความหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ครอบครัวที่มีความเชื่อมโยงกันและความคิดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตในครัวเรือนMore Like This

Subscribe & Get Promotion

Get Start