The Tenebrous Spiral Staircase of the —

นิทรรศการ The Tenebrous Spiral Staircase of the — เป็นการนำเสนอโครงสร้างความคิดที่ประกอบไปด้วยร่องรอยของภาพจำในห้วงเวลาปัจจุบัน โดยมีโครงภาพความเป็นสมัยใหม่ของสยามประเทศเป็นฉากหลัง การมีอยู่ของตัวแทนจากอดีตกาล ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ขับเคลื่อนในพื้นที่ทางวัฒนธรรม แต่เลือนลางไปมากแล้วสำหรับความทรงจำปัจจุบัน และการปรากฎตัวของ “กาสเซียล” เทวทูตจาก Faraway, So Close! (2536) ภาพยนตร์ของวิม เวนเดอร์ส ภาพจำเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ผู้ชมเป็นผู้ถักทอประกอบร่างและเรื่องราวจากวัตถุสิ่งของในพื้นที่ และเป็นไปตามประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในทุกย่างก้าวระหว่างเดินชมงาน The Tenebrous Spiral Staircase of the — เป็นเหมือนสถานที่ที่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งกำลังถูกสร้างขึ้น มีองค์ประกอบต่างๆ ในพื้นที่นิทรรศการเป็นเครื่องมือกระตุ้นภาพจำ ภูมิหลัง ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้ชมนั่นเอง

.

ปฏิบัติการทางศิลปะของจิตติ เกษมกิจวัฒนา มีนัยสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องเวลาและพื้นที่ (space) นิทรรศการของเขาแต่ละครั้งมักเผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัจจุบันขณะในพื้นที่ของเวลา เมื่อเส้นสายของเวลาที่ขมวดกันอยู่ถูกคลี่ออก วัตถุสิ่งของในนิทรรศการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหรือดีไวซ์ที่เชื่อมโยงพื้นที่และเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ ความเป็นไปในสังคม ตลอดจนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสิ่งต่างๆ ที่รายล้อมเราอยู่ สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนขั้นบันไดที่วนล้อมแกนกลางอันว่างเปล่า

.

** แกลเลอรี่เปิดให้ผู้ชมที่ประสงค์จะรับชมนิทรรศการสามารถเข้าชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า โดยจะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมต่อครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 คน ทางแกลเลอรี่ขอความร่วมมือผู้ชมสวมมาสก์ตลอดการเข้าชมนิทรรศการ

 .

เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ : instagram.com/journal_spiralstaircase


Subscribe & Get Promotion

Get Start