Info

ศูนย์รวมร้านค้าเฉพาะด้านศิลปะและวัตถุโบราณทีเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นศูนย์การค้าด้านอาร์ตแอนท์แอนทีคที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูงเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ผสมผสานศูนย์การค้าเข้ากับไลฟ์สไตส์ของผู้ที่หลงไหลในศิลปะวัฒนธรรมอย่างลงตัว มีกว่า 100 ร้านค้าที่ได้รับความใว้วางใจและเป็นที่เชื่อถือของกลุ่มลูกค้าผู้ที่หลงไหลในศิลปะและวัตถุโบราณ

Powered by Froala Editor

Location

Nearby Venue

Subscribe & Get Promotion

Get Start