Bangkok Art and Culture Centre

Info

เป็นหอศิลปะร่วมสมัย ตั้งอยู่ที่สี่แยกปทุมวัน ได้รับการออกแบบให้เป็นทรงกระบอก สูง 9 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 25,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นห้องแสดงผลงาน โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด ห้องเก็บรักษาผลงาน ห้องประชุม ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นสถานที่จัดแสดง และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ผลงานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ และนิทรรศการต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย

Powered by Froala Editor

Location

Nearby Venue

Subscribe & Get Promotion

Get Start